Vedtekter

Home / Vedtekter

VEDTEKTER FOR TOMMLEKOLLEN FRILUFTSBARNEHAGE AS (Org.nr 998 619 033)

 

1§ EIERFORHOLDENE

Tommlekollen Friluftsbarnehage er privat eid og eies av Sylvia Lorentzen. Tommlekollen Friluftsbarnehage etablert i oktober 2012

 

2§ FORMÅL

Formålet vårt med Friluftsbarnehage er at vi ønsker å gi barna en god forståelse om naturen og hvordan man verner om den. Ved siden av å gi barna et godt pedagogisk insikt i naturen, vil vi gi barna et godt og trygt miljø som vil sikre gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Trygghet og trivsel skal føre til læring. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning. Barnehagen drives i samsvar med: a) Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer. b) Rammeplan for barnehager. c) Vedtak i Tommlekollen Barnehage d) Årsplan for barnehagen. e) Lov om internkontroll og barnehagens egne sikkerhets/internkontrollrutiner. f) Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

 

3§ AREALUTNYTTELSE


Barnehagen er netto lekeareal på 84 kvm. Eierne har fastsatt at det skal være minimum 3 kvm leke- og oppholdsareal pr barn under/over tre år. Barnehagens uteareal er ca 1800 kvm. Tilleggs ute areal ca. 2000 kvm

 

4§ OPPTAK AV BARN/OPPTAKSKRITERIER


Barnehagen tar imot barn fra og med 2 1/2 år til skolepliktig alder. Dvs. at barnet ikke kan begynne før den måneden barnet fyller 2 år og 6 måneder.
 Barnehagen har følgende prioriteringer:

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne, og barn som omfattes av lov om barnevern. (Barnehagelovens § 13.)
  2. Barn av fast ansatte i Tommlekollen Friluftsbarnehage så lenge de er ansatt i Tommlekollen Friluftsbarnehage.
  3. Søsken av barn som går og har gått i Tommlekollen Friluftsbarnehage dersom Tommlekollen Friluftsbarnehage er satt opp som første prioritet i søknad om barnehageplass. Dersom det er for mange søsken i forhold til ledige plasser, vil tildelingen skje ved hjelp av loddtrekning.
  4. Jevn sammensetting av årskull og kjønn
  5. Barn fra Oslo kommune, fortrinnsvis Bydel Vestre Aker

 

Det er adgang til å klage på vedtak om avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptaket. Klagen sendes Bydel Vestre Aker.

 

5§ OPPTAKSMYNDIGHET


Opptaksmyndighet er eierstyret, etter innstilling fra styrer.

 

6§ OPPHOLDSAVGIFT, OPPSIGELSE og  DEPOSITUM


Oppholdsavgiften 2.935,- + tillegg for turmat, frukt/snacks 2 ganger om dagen, varmmat 1-2 gang i uken (345,-

Total oppholdsavgift 3.280,-

Betalingen skjer forskuddsvis innen den 1. i hver måned. Det betales for 11 måneder. Oppsigelse skal skje skriftlig, og gjelder fra den 1. i hver måned.  Det er en gjensidig oppsigelsestid på 3-tre måneder. Dersom avgiften ikke blir betalt innen 14 dager etter fristen, har eier myndighet til å si opp barnet med 14 dagers frist.
Det betales forskuddsbetaling på kr 5500,- ved opptak. Ved oppsigelse av barnehageplassen, blir det tilbake betalt i de to siste måndene.

Søskenmoderasjon – Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen – Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2016 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 486 750 kroner per år. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

 

7§ ÅPNINGSTID


Tommlekollen Friluftsbarnehage er åpen fra kl 07.40 – 16.15. Barna kan benytte seg av vårt trikke tilbud sammen med personalet, etter avtalte trikketider. Barnehagen er stengt på helligdager, i Oslo skolens juleferie og i Oslo skolens påskenferie. Barnehagen er stengt i hele juli. Barnehagen holder stengt på inne klemtedager (følger skolene i oslo). Barnehagen er stengt 4 dager i året på personalets planleggingsdager.

8§ SAMARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING 


Samarbeidsutvalget består av to representanter fra de ansatte og to fra foreldrerådet. Eier er ikke fast medlem av samarbeidsutvalget, men kan delta hvis den selv ønsker det.

 

9§ SAMARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER


Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal vedta barnehagens årsplan for den pedagogiske virksomheten. Samarbeidsutvalget kan for øvrig ta opp saker som er knyttet til det å skape god kontakt og samordning mellom foreldre og barnehagen/ansatte samt at det kan gi eier råd i andre spørsmål som er viktige for barnehagens drift og virksomhet

 

10§ FORELDRERÅD.

Foreldrerådet består av alle foreldrene/de foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø Foreldrerådet skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i foreldrerådet, gis en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

 

11§ BEMANNING


Bemanningen skal følge norm for pedagogisk bemanning iht Barnehageloven. Eier og styrer ansetter personalet. Styreren har anledning til å uttale seg ved tilsettinger. Ansatte og andre som oppholder seg i barnehagen store deler av dagen, må fremlegge politiattest..

11a. TAUSHETSPLIKT


De ansatte har taushetsplikt i forhold til opplysninger og informasjon vedrørende barna og deres foresatte.

11b. OPPLYSNINGSPLIKT TIL SOSIALTJENESTEN OG BARNEVERNTJENESTEN


Barnehagepersonalet (normalt styrer) skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og de skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt.
Barnehagepersonalet (normalt styrer) skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten. Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barnevernstjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger.

12§ HELSEBESTEMMELSER.

Ved oppstart i Tommlekollen Friluftsbarnehage leveres en helseattest som viser at barnet har fulgt regelmessige kontroller ved helsestasjonen eller hos lege. Foresatte oppgir navn, telefon og adresse til barnets fastlege. Ved ulykker, sykdom og mistanke om epidemi avgjør styrer om helsesøster/lege bør kontaktes. Foresatte blir underrettet umiddelbart.

 

13§ HMS OG INTERNKONTROLL- SYSTEM.


Det er opprettet ett eget internkontroll- system for Tommlekollen barnehage. System står tilgjenglig for alle barnehagens ansatte, og andre som har interesse av dette. Eier, styrer og HMS- ansvarlig har det overordnede ansvaret for systemet.

 

14§ POLITIATTEST OG TUBERKULOSE.

Alle som jobber på Tommlekollen må levere politiattest. Tuberkulosekontroll/egenerklæring ved oppstart og etter ferie besøk i aktuelle land.

 15§ IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTER


Vedtektene for Tommlekollen Friluftsbarnehage gjøres gjeldende fra 01.10.2012. Endringer av vedtektene kan bare foretas av eierne etter uttalelser fra samarbeidsutvalget.  Vedtektene sendes bydel Vestre Aker og Fylkesmannen i Oslo og Akershus til orientering.
 Eierne kan bestemme at driften nedlegges.  Eierne råder selv over aktiva.