Vedtekter

Home / Vedtekter

Vedtekter 2019 Tommlekollen

VEDTEKTER FOR TOMMLEKOLLEN FRILUFTSBARNEHAGE AS 

(Org.nr 998 619 033)

1 EIERFORHOLDENE

Tommlekollen Friluftsbarnehage er privat eid og eies av Sylvia Lorentzen. Tommlekollen Friluftsbarnehage etablert i oktober 2012

 2 FORMÅL

Formålet vårt med Tommlekollen Friluftsbarnehage er at vi ønsker å gi barna en god forståelse om naturen og hvordan man verner om den. Ved siden av å gi barna et godt pedagogisk innsikt i naturen, vil vi gi barna et godt og trygt miljø som vil sikre gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Trygghet og trivsel skal føre til læring. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning. Barnehagen drives i samsvar med:

 1. a) Lov om barnehager
 • 1.Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 1. b) Rammeplan for barnehager.
 2. c) Kunnskapsdepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer.

 

 1. d) Vedtak i Tommlekollen Barnehage
 2. e) Årsplan for barnehagen.
 3. f) Lov om internkontroll og barnehagens egne sikkerhets/internkontrollrutiner.
 4. g) Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

3 AREALUTNYTTELSE


Barnehagen er netto lekeareal på 84 kvm. Eierne har fastsatt at det skal være minimum 3 kvm leke- og oppholdsareal pr barn under/over tre år. Barnehagens uteareal er ca 1800 kvm. Tilleggs ute areal ca. 2000 kvm

4 OPPTAK AV BARN/OPPTAKSKRITERIER


Barnehagen tar imot barn fra og med 2 1/2 år til skolepliktig alder. Dvs. at barnet ikke kan begynne før den måneden barnet fyller 2 år og 6 måneder.
 Barnehagen har følgende prioriteringer:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne, og barn som omfattes av lov om barnevern. (Barnehagelovens § 13.)
 2. Søsken av barn som går og har gått i Tommlekollen Friluftsbarnehage dersom Tommlekollen Friluftsbarnehage er satt opp som første prioritet i søknad om barnehageplass. Dersom det er for mange søsken i forhold til ledige plasser, vil tildelingen skje ved hjelp av loddtrekning.
 3. Jevn sammensetting av årskull og kjønn.
 4. Barn av fast ansatte i Tommlekollen Friluftsbarnehage så lenge de er ansatt i Tommlekollen Friluftsbarnehage.
 5. Barn fra Oslo kommune, fortrinnsvis Bydel Vestre Aker.

Det er adgang til å klage på vedtak om avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptaket. Klagen sendes Bydel Vestre Aker. Barn som tas opp i Tommlekollen har plass frem til 30.06 det året barnet begynner på skolen.

5 OPPTAKS MYNDIGHET


Det er styrer/eier av barnehagen som står for opptaket. Tommlekollen Friluftsbarnehage er med på samordnet opptaksprosess, jfr. Barnehageloven § 12, som er utarbeidet av Bydel Vestre Aker. Eventuelle klager for tildeling av barnehageplass rettes til kommunen.

 6 OPPHOLDSAVGIFT, OPPSIGELSE og  DEPOSITUM


Oppholdsavgiften 2990,- + tillegg for kost og aktiviteter 375,-.

2 små (snacks) måltider hver dag som består av frukt/grønt samt brød, knekkebrød, pizzasnurrer, lapper suppe eller grøt… Varmmat fiskemåltid (Fiskesprell barnehage) 1-2 gang i uken. Aktivitetsdag (sjøleir), klatring, snowboard, langrenn, all-idrett.

Total oppholdsavgift 3.365,-

Betalingen skjer forskuddsvis innen den 1. i hver måned. Det betales for 11 måneder. Oppholdsavgiften kan økes med 1 måneds varsel. Foreldrebetalingen faktureres av Norsk Regnskap AS. Ved purring ilegges purregebyr.

I tillegg kommer: Månedskort til Oslo sporveier AS fra barnet fyller 4 år. (Sporveiskort ordner man med selv) og Alpint og tennis er aktiviteter som vil bli fakturert i tillegg til ordinær oppholdsavgift

Oppsigelse skal skje skriftlig, og gjelder fra den 1. i hver måned.  Det er en gjensidig oppsigelsestid på 3-tre måneder. Dersom plassen benyttes etter 1.mai, må det betales for plassen ut barnehageåret (1. Aug-31.Juli). Dvs. at plassen må sies opp senest innen 1.mars dersom plassen ikke skal benyttes ut barnehageåret. Det betales for plassen ut oppsigelsestiden enten barnet benytter plassen eller ikke.

Dersom oppholdsavgiften ikke blir betalt innen 14 dager etter fristen, har eier myndighet til å si opp barnet med 14 dagers frist.
 Det betales forskuddsbetaling på kr 5500,- ved opptak. Ved oppsigelse av barnehageplassen blir forskuddsbetalingen tilbake betalt.

Søskenmoderasjon – Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er 30 %, og for det tredje barnet og oppover er det 50 % reduksjon + kostpenger.

Redusert foreldrebetalingen – Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2019 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 548 167,- per år. Kostpenger kommer i tillegg. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Søknad om redusert foreldrebetaling må foresatte sende bydelen.

7 ÅPNINGSTID


Tommlekollen Friluftsbarnehage er åpen fra kl 07.45 – 16.15. Barnehagen har et T-bane tilbud dere kan benytte dere for levering og henting av barna. Personalet fra barnehagen tar i mot og leverer barna på T-banen, T-bane tider etter avtale.

Barnehagen er stengt på helligdager, i Oslo skolens juleferie og i Oslo skolens påskenferie. Barnehagen er stengt i hele juli. Barnehagen holder stengt på inne klemtedager (følger skolene i oslo). Barnehagen er stengt 4 dager i året på personalets planleggingsdager.

8 Forsikring

Barna er kollektivt forsikret i Tryg i det tidsrommet de oppholder seg på Tommlekollen Friluftsbarnehage. Forsikringen dekker ulykkesskade som inntreffer innenfor barnehagens område i ordinær åpningstid, ved lek utenfor barnehagens område under tilsyn av personalet, og på turer arrangert av barnehagen. I tillegg dekker forsikringen eventuelle varige tannskader som følger av uhell. Barnehagen har som hovedregel ikke erstatningsansvar for medbrakte personlige eiendeler som for eksempel klær, vogner, leker med mer.

Vi oppfordrer alle foresatte til å tegne privat forsikring på sine barn, som dekker barnet døgnet rundt.

Ved akutte skader som tilsier umiddelbart legetilsyn tar vi kontakt med legevakten eller barnets fastlege og foreldre. Ved mindre skader kontakter vi dere, slik at dere kan kontakte fastlege. Ved små skader, renser vi oppe i barnehagen og kontakter foreldrene.

 9 FORELDRERÅD & SAMARBEIDSUTVALG

Barnehage loven § 4 står det:” For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.”

Foreldrerådet består av alle foreldrene/de foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø Foreldrerådet skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i foreldrerådet, gis en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

Samarbeidsutvalget består av to representanter fra de ansatte og to fra foreldrerådet. Eier er ikke fast medlem av samarbeidsutvalget, men kan delta hvis den selv ønsker det. Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Representantene for foreldrene og de ansatte velges for et år av gangen. SU skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Som forelder kan du henvende deg til SU hvis du har andre ting på hjerte som berører samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Samarbeidsutvalgets oppgaver skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal vedta barnehagens årsplan for den pedagogiske virksomheten. Samarbeidsutvalget kan for øvrig ta opp saker som er knyttet til det å skape god kontakt og samordning mellom foreldre og barnehagen/ansatte samt at det kan gi eier råd i andre spørsmål som er viktige for barnehagens drift og virksomhet

10 BEMANNING


Bemanningen skal følge norm for pedagogisk bemanning iht Barnehageloven. Eier /styrer ansetter personalet. Styreren har anledning til å uttale seg ved tilsettinger. Ansatte og andre som oppholder seg i barnehagen store deler av dagen, må fremlegge politiattest.

11 TAUSHETSPLIKT


De ansatte har taushetsplikt i forhold til opplysninger og informasjon vedrørende barna og deres foresatte.

12 OPPLYSNINGSPLIKT TIL SOSIALTJENESTEN OG BARNEVERNTJENESTEN


Barnehagepersonalet (normalt styrer) skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og de skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. 
Barnehagepersonalet (normalt styrer) skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten. Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barnevernstjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger.

13 HELSEBESTEMMELSER

Ved oppstart i Tommlekollen Friluftsbarnehage leveres en helseattest som viser at barnet har fulgt regelmessige kontroller ved helsestasjonen eller hos lege. Foresatte oppgir navn, telefon og adresse til barnets fastlege. Ved ulykker, sykdom og mistanke om epidemi avgjør styrer om helsesøster/lege bør kontaktes. Foresatte blir underrettet umiddelbart.

14 HMS OG INTERNKONTROLL- SYSTEM

Det er opprettet ett eget internkontroll- system for Tommlekollen barnehage. System står tilgjengelig for alle barnehagens ansatte, og andre som har interesse av dette. Eier, styrer og HMS- ansvarlig har det overordnede ansvaret for systemet.

15 POLITIATTEST OG TUBERKULOSE

Alle som jobber på Tommlekollen må levere politiattest. Tuberkulosekontroll/egenerklæring ved oppstart og etter ferie besøk i aktuelle land.

 16 IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTER
 

Vedtektene for Tommlekollen Friluftsbarnehage gjøres gjeldende fra 01.10.2012. Endringer av vedtektene kan bare foretas av eierne etter uttalelser fra samarbeidsutvalget.  Vedtektene sendes bydel Vestre Aker og Fylkesmannen i Oslo og Akershus til orientering.
 Eierne kan bestemme at driften nedlegges.  Eierne råder selv over aktiva.